Kategoriarkiv: InfoSkriv

Ny bru over Kupgrovi vart bygd våren 2014 av DNT v/Marvin Banken etter løyve frå Nasjonalparkstyret (sakspapir frå Nasjonalparkstyret her).

Kupgrove1
(Nybrua med Slæom i bakgrunnen)

Kupgrove2

I 2015 har Nasjonalparkstyret planer om byggje det eine spennet på brua over Storgrovi. Dette vil da bli ei aluminiumsbru som over Kupgrovi. Det andre spennet over Storgrovi vil det eventuelt bli gjort noko med seinare. Vi kjem attende med meir informasjon på eit seinare tidspunkt.

Sotvegen – nye eigarforhold?

Hei,

Skjåk Kommune sette for eit år sidan ned ei arbeidsgruppe for å sjå på framtidige eigarforhold for Sotvegen (Klikk her for bakgrunnsinfo om dette ).

I juni sende dei ut eit høyringsbrev der dei tilrår nedklassifisering og overtaking av private interessentar (Klikk her for å sjå høyringsbrevet fra Skjåk Kommune).

Styret i Lidar Vel er skeptiske til dette og ynskjer primært at dagens ordning med Skjåk Kommune som eigar og driftar av vegen held fram. Her er svaret vi sendte på høyringsbrevet: Lidar Vel sitt svar på høyringsbrevet.

Vi i styret kjem til å fylgje denne saka tett framover, og kjem attende med meir info etterkvart.

Helsing Styret.

Konstituering av styret

Hei,

Lidar Vel hadde sitt fyrste styremøte 13. august 2014, der styret vart konstituert. Styret ser no slik ut:

 • Formann: Stig Banken
 • Nestformann: Mette Fjerdingby
 • Sekretær: Peder Sperstad
 • Kasserer: Ingvar Kringlethaugen
 • Løypeansvarleg:  Thorstein Aamot

Elles i styret arbeider vi no med vegsaken i samband med Skjåk Kommune sitt ynskje om nye eigarforhold for vegen.  Det kjem eit eige innlegg om dette med det fyrste.

Helsing Styret

Innkalling til årsmøte i Lidar Velforeining.

Det blir halde årsmøte på Sota Sæter sjærtorsdag den 17. april 2014 kl.18:00.

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleiar og skrivar.
 3. Valg av to personar til å skrive under protokollen.
 4. Godkjenning av årsberetning og årsrekneskap.
 5. Valg: 2 styremedlemmar og 1 medlem av valgkomiteen.
 6. Forenkling av namnet på foreininga til Lidar Vel
 7. Tidspunkt for årsmøte 2015
 8. Justering av årskontingenten. Forslag 300.-
 9. Eventuelt.

Bevertning.

Dersom du har saker du vil ta opp på årsmøtet, må dette meldast skriftleg/mail
til styret v/Stig Erlend Banken, innan den 3. april.

VELKOMNE!

Vedlegg:

Innkalling-årsmøtet 2014 (2)

Rekneskap 2013

Styreberetning 2013 Org