Årsmøte på Langodden 02.07.2022

Årsmøtet vart avvikla på Langodden i vekslande vær med omlag 30 frammøtte.

Rekneskap og årsmelding for 2021 vart godkjent. I tidlegare årsmøtevedtak er det løyvd kr. 100.000,- til opprusting av Sotvegen. Dette er ikkje utbetalt da endeleg vegstyre ikkje er oppnemdt, beløpet skal derfor øyremerkast i rekneskapen.

Styret vart attvald. Styret er da: Per Dagsgard (leiar), Gunveig Foss (kasserar), Kari Gjelbakken (sekretær), Roger Haugen og Ole Vegard Wang.

Solveig Flatmo blir erstatta av Asta Aamodt Mork i valnemda.